Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

viettel invoice

DN không phải nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN từ quý IV/2014

DN không phải nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN từ quý IV/2014 theo NĐ 91/2014 có hiệu lực từ ngày 15/11/2014, vẫn phải nộp tờ khai tạm tính quý III/2014.

DN không phải nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN từ quý IV/2014
                                                          Nguồn: Internet
Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định về thuế TNDN, TNCN, GTGT và quản lý thuế.  
Bổ sung Khoản 1a Điều 26 như sau: 
Trường hợp tổng số bốn lần tạm nộp thấp hơn từ 20% trở lên so với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán thì doanh nghiệp phải nộp lãi chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số tạm nộp với số quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý bốn của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.” 

Ngày 10/10/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 91/2014/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. 

Công văn số 4716/TCT-CS ngày 24/10/2014 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 151/2014/TT-BTC Bỏ quy định nộp Báo cáo thuế TNDN hằng quý, doanh nghiệp tự xác định và tự nộp số thuế TNDN của Quý và thực hiện Quyết toán năm.

Theo Hội kế toán Việt Nam
                                                                                                                          
x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền